مراقبت های بعد ازکشیدن دندان

کشیدن دندان

1-گاز استریل را روی ناحیه جراحی به مدت یک ساعت فشار دهید در صورت ادامه خونریزی گاز دیگری را بمدت نیم ساعت فشار دهید فراموش نکنید هیچ چیزی به اندازی فشار گاز در کنترل خونریزی محیط دهان موثر نمی باشد .

2- خونریزی و نشت خون و صورتی رنگ شدن آب دهان بعد ازکشیدن دهان بمدت چندین ساعت طبیعی است از کشیدن سیگار تا سه روز بعد از جراحی اجتناب نمایید چون باعث ایجاد و افزایش خونریزی می شود و ترمیم زخم را به تعویق می اندازد.

3- از رژیم غذائی نرم و مایعات سرد استفاده نمایید .